fbpx

RENDIAUTO OÜ RENDILEPINGU ÜLDTINGIMUSED

1. Sõiduki kasutamine

1.1. Sõiduk on antud Rentnikule ajutiselt tasu eest kasutada ning rentnik kasutab seda heaperemehelikult, selleks ettenähtud korras ja sihtotstarbeliselt.

1.2. Rentnikul on keelatud väljuda sõidukiga Eesti Vabariigi piirest, kui tal puudub Rendifirma kirjalik nõusolek. Selle keelu eiramise korral kohustub Rentnik tasuma leppetrahvi 200 (kakssada) eurot.

1.3. Sõidukis on keelatud suitsetada, tarbida alkoholi ja vedada lemmikloomi. Selle keelu eiramise korral kohustub Rentnik tasuma leppetrahvi 100 (ükssada) eurot ja võimalikud kahjustused salongis.

1.4. Keelatud on sõiduki kasutamine teiste transpordivahendite pukseerimiseks, õppesõiduks, autospordivahendina või tasulise teenuse osutamiseks. Antud punkti rikkumise korral on Rendileandjal õigus Rentnikult nõuda leppetrahvi 200EUR.

1.5. Rentnikul on õigus juhtimine üle anda kolmandale isikule üksnes Rendifirma kirjalikul nõusolekul. Juhtimisõiguse üleandmisel jääb Rendifirma eest vastutavaks Rentnik.

2. Sõiduki üleandmine ja tagastamine

2.1 Rentnikul on soovitatav renti alustades sõiduk üle vaadata võimalike kahjustuste tuvastamiseks ja teha vastavasisuline märge rendilepingule. Taoliste märgete puudumine rendilepingul välistab Rentniku hilisemate pretensioonide esitamise võimaluse sõiduki kahjustuste osas.

2.2 Sõiduk antakse Rentnikule üle täis kütusepaagiga ja Rentnikul on kohustus sõiduk tagastada täis kütusepaagiga. Rendifirmal õigus nõuda tasu iga puuduoleva kütuse liitri eest vastavalt ostetud kütuse hinnale ning lisaks teenustasu 15 eur.

2.3 Rentnik on kohustatud sõiduki tagastama kokkulepitud ajal kokkulepitud kohta. Rentnik on kohustatud sõiduki tagastama kokkulepitud ajal kokkulepitud kohta. Rendiaja ületamisel 30 minutit või rohkem ilma Rendifirma vastava nõusolekuta rakendub kahekordne lisapäeva renditasu ja Rentnik vastutav hilinemisest tuleneva majandusliku kahju eest, mis rendileandjale seoses hilinemisega tekib.

2.4 Kui ilmastikuolud, pimedus, sõiduki tagastamise koht ja/või aeg ei võimalda üürileandjal avastada sõidukile ja/või selle osadele tekkinud vigastusi, või kui avastamine on raskendatud sõiduki määrdumise, on üürileandjal õigus nõuda kliendilt tekkinud kahju hüvitamist ka nende avastamisel alles pärast sõiduki vastuvõtmist. Üürileandjal on käesoleva punkti alusel õigus nõuda vaid sellise kahju hüvitamist, mis on avastatud hiljemalt 3 päeva jooksul peale sõiduki vastuvõtmist, eeldusel, et sõidukit ei ole selle aja jooksul uuesti välja üüritud.

2.5 Väljaspool kontori lahtiolekuaega tagastamisel või võtmete ja dokumentide tagastamisel „võtmekasti“ vastutab Rentnik sõiduki eest, kuni Rendileandja esindaja on sõiduki reaalselt vastu võtnud.

3. Rentniku vastutus

3.1 Rentnik kinnitab, et ta on teadlik, et Sõidukile kahju tekkimisel on tema omavastutuse summaks 400 eur (v.a kui Rentnik on ostnud vähendatud omavastutuse teenuse) ja varguse puhul 15% Sõiduki maksumusest. Rentnik on teadlik, et rikkudes Lepingust tulenevaid kohustusi võib tema vastutus ulatuda ka 100%-ni Sõiduki maksumusest.

3.2 Rentnik on kohustatud hüvitama sõidukile või selle seadmetele rendiajal tekitatud kahjustused, millised ei kuulu hüvitamisele kindlustusfirma poolt.

3.3 Sõiduki ebaõigest kasutamisest tekkinud vigastuste kõrvaldamiseks (remondiks) kulutatud aja eest on Rentnik kohustatud tasuma Rendifirmale lepingu järgset renditasu iga päeva eest ja alates hetkes, mil tekkis sõiduki kasutamist takistav asjaolu kuni sõiduki kasutamist takistava asjaolu kõrvaldamiseni. Kulutused, millised tuleb teha sõiduki kasutamist takistava asjaolu kõrvaldamiseks ja millised tekkisid ajal, kui sõiduk oli Rentniku valduses, kannab Rentnik. Sõiduki kasutamist takistava takistava asjaolu kõrvaldamisena on käsitletavad mistahes remonttööd sõiduki taastamiseks seisu, millises Rentnik sõiduki enda valdusesse sai.

3.4 Rentnik vastutab täielikult kõigi rendiperioodil saadud liiklus- ja parkimistrahvide ning teiste seaduserikkumiste ja nende tagajärgede eest. Kui Rentnik saab liiklus- või parkimistrahvi, peab ta sellest rendileandja rendiperioodi lõppedes informeerima. Juhul nimetatud rikkumiste eest tasub Rentniku asemel Rendileandja, peab rentnik need kulud rendileandjale hüvitama ning ühtlasi tasuma nende viivised, seadusest tulenevad kohustused, muu kahju ning teenustasu 15 eur ühe trahvi kohta. Rentniku nõudmisel esitab rendileandja kliendile koopia tasumisele kuuluvatest nõuetest, mille rendileandja on pidanud tasuma ning mis seonduvad sõiduki kasutamisega rentniku poolt.

3.5 Rentnik on kohustatud tasuma purunenud rehvi remondikulud summas 20 eur ühe purunenud rehvi kohta või juhul kui rehvi ei ole võimalik taastada siis kahe uue rehvi soetamiskulud.

3.6 Juhul kui sõiduk vajab keemilist puhastust, tuleb Rentnikul tasuda keemilise puhastuse eest 100 (ükssada) eurot.

3.7 Rentnik on vastutav tekitatud kahjude ja/või sõiduki väärtuse eest täies ulatuses, kui:

  • Sõidukit on juhitud alkoholijoobes või selle tarvitamise tunnustel, väsimusseisundis või mõne narkootilise aine mõju all;
  • Sõidukit on kasutatud seadust rikkuvatel eesmärkidel (kuritegu vms.);
  • Kahju tekkis Rentniku poolt liikluseeskirju või liiklusohutusnõudeid rikkudes ja kindlustusfirma keeldub kindlustushüvitise väljamaksmisest;
  • Kahju tekkimine on tingitud käesoleva lepingu tingimuse/te rikkumisest;
  • Kui kindlustusfirma vähendab Rendifirmale väljamaksmisele kuuluvat kindlustushüvitist liikluseeskirjade või liiklusohutusnõuete rikkumise tõttu, kohustub Rentnik tasuma kindlustushüvitisega katmata jäänud osa sõiduki täisväärtusest ja hüvitama Rendifirmale tekitatud kahjud.
  • Kui kindlustusfirma keeldub kindlustushüvitise väljamaksmisest või kahjujuhtum ei ole kindlustusjuhtum, kohustub Rentnik vaidlematult tasuma Rendifirmale sõiduki täisväärtuse ja hüvitama Rendifirmale tekkinud kahjud.
  • Kui sõiduk on varastatud, ärandatud või röövitud, on Rentniku omavastutus 15% renditud sõiduki täisväärtusest, kui Rentnik tagastab Rendifirmale sõiduki dokumendid, võtmed ja signalisatsiooni puldi. Kui Rentnik antud punktis nimetatud juhul sõiduki dokumente, siganalisatsiooni pulti ja võtmeid Rendifirmale ei tagasta, on Rentnik vastutav sõiduki täisväärtuse ulatuses ja kohustub hüvitama Rendifirmale tekitatud kahjud.
  • Kui sõiduk on väljunud Rentniku valdusest kelmuse teel, on Rentnik vastutav Rendifirma ees sõiduki täisväärtuse.

4. Renditasu

4.1. Rentnik kohustub Sõiduki kasutamise eest maksma tasu vastavalt Lepingule ja Rendifirma kehtivale hinnakirjale ning müügitingimustele (mis asuvad Rendifirma veebilehel www.rendiauto.ee) alates Sõiduki üleandmisest Rentnikule kuni Lepingu kohases heakorras oleva Sõiduki Rendifirmale tagastamiseni. Kui rentnik ja arve saaja on erinevad ning arve saaja ei tasu esitatuid arveid, kohustub Rentnik tasuma kõik tasumata arved ise.

4.2 Kui rentnik on ületanud kokkulepitud läbisõidu piirangut (vaata lepingu esiküljel või müügitingimusi www.rendiauto.ee), siis kohustub ta tasuma Rendifirmale 0,1eur iga ületava kilomeetri kohta lisatasu. Rentnik peab rendifirmat teavitama, kui kokkulepitud limiit on täis saanud.

4.3 Kui Rentnik ei tasu käesolevast lepingust tulenevat mistahes rahalist kohustust tähtaegselt vastavalt lepingu punktile on Rendifirmal õigus nõuda viivist tasumisele kuuluvast summast 0,5% päevas iga tasumisega viivitatud päeva eest.

4.4 Rendileandjal on õigus enne Sõiduki kätteandmist nõuda Rentnikult tagatisraha, mis on ära toodud Rendifirma müügitingimustes (www.rendiauto.ee). Tagatisraha võib tasuda pangakaardiga või ülekandega

4.5 Kui Rentnik tagastab sõiduki enne rendilepinguga määratud aega või Rendifirma õigustatult katkestab lepingu, ei ole Rendifirma kohustatud tagastama Rentniku poolt tasutud ettemaksu.

5. Rendifirma kohustused ja õigused

5.1 Üle andma Rentnikule töökorras sõiduki ja dokumendid kokkulepitud ajal ja kohas.

5.2 Teostama sõiduki regulaarset tehnilist hoolduse töid. Rendileandjal on õigus kontrollida Sõiduki seisundit ja selle korrashoidu.

5.3 Tagastama Rentnikule, kes on täitnud kõik oma lepingulised kohustused Rendifirma ees tagatisraha.

5.4 Rendileandjal on õigus jälgida sõiduki liikumist ja kasutust sõidukisse paigaldatud jälgimisseadme abil.

5.5 Rendifirmal on õigus katkestada rendileping ja nõuda sõiduki kohest tagastamist, kui tuleb ilmsiks, et Rentnik rikub rendilepingu tingimusi, on viivituses mistahes rahalise kohustuse täitmisega, ei tule toime sõiduki ekspluatatsiooniga, on esitanud lepingu sõlmimisel valeandmeid, Rendifirmat eksitanud või kui ilmnevad muud asjaolud, mis võivad ohtu seada renditud sõiduki või Rendifirma huvid. Rendifirmal endal õigus mistahes ajal ja kohas rendisõiduk oma valdusse tagasi võtta. Rentnik on kohustatud tema valdusse jäänud võtme ja dokumendid Rendifirmale tagastama järgmisel päeval. Kui Rentnik Rendifirmale võtit ja/või dokumente ei tagasta, kohustub Rentnik maksma Rendileandjale leppetrahvi summas 300,00 Eurot.

5.6 Juhul, kui Rendifirma nõuab punktis 5.5 toodud põhjustel Rendilepingu katkestamist, on Rentnik kohustatud tagastama sõiduki Eesti Vabariigi siseselt Rendifirmale hiljemalt viie (5) tunni möödudes arvates Rendifirma poolsest telefoni teel edastatud teatest (k.a SMS sõnum) lepingu katkestamise kohta. Kui Rentnik sõidukit rendiperioodi lõppemise päeval või peale lepingu ülesütlemist 5 tunni jooksul ei tagasta, kohustub Rentnik Rendifirmale hüvitama kõik kulud täies ulatuses, mis kaasnevad seoses rendisõiduki valduse taastamisega.

5.7 Rentnik on teadlik, et juhul kui ta ei tagasta sõidukit Lepingus ettenähtud tähtpäeval ning ei ole teavitanud Rendifirmat takistavatest asjaoludest, on Rendifirmal õigus esitada EV õiguskaitseorganitele avaldus karistusseadustiku § 215 alusel, mis sätestab vastutuse juhuks, kui sõidukit kasutatakse omavoliliselt.

6. Rentniku kohustused

6.1 Rentnik või teine juht on kohustatud veenduma enne igat sõitu Sõiduki tehnilises korrasolekus ning jälgima sõiduki tehnoseisundit sõidu ajal. Tehnilise rikke esinemisel sõitmise katkestama vea kõrvaldamiseni. Rentnikul on kohustus regulaarselt kontrollida õlide ja muude vedelike olemasolu süsteemides. Juhul, kui sõidukile tekkinud vigastus on tingitud õlide või muude vedelike vähesusest või puudumisest süsteemis, kannab kõik sõiduki remontimisega seotud kulud rentnik. Märgutulede süttimisel armatuuris on Rentnik kohustatud teavitama Rendifirma koheselt.

6.2 Rendiperioodil tekkinud sõiduki riketest on Rentnik kohustatud Rendifirmat koheselt teavitama.

6.3 Rentnik on kohustatud Sõidukit tankima üksnes kvaliteetse ja sõidukile ette nähtud mootorikütusega. Ebakvaliteetsest või vale kütusest tekkinud kahjud kannab täiesulatuses Rentnik. Tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga.

6.4 Kui sõiduki rike ei võimalda sõidukit edasi kasutada, kooskõlastab Rentnik Rendifirmaga remondikoha, kus rike kõrvaldadakse või lepitakse kokku muus viisis.

6.5 Rentnikul ei ole lubatud sõiduki rikkeid kõrvaldada tema enda poolt soovitud kohas ilma Rendifirma eelneva nõusolekuta. Rendifirmaga kooskõlastamata sõiduki rikete- või remondikulusid ei ole Rendifirma kohustatud Rentnikule hüvitama.

6.6 Rentnik on kohustatud koheselt teavitama Rendifirmat sõiduki kahjustustest, avariist, röövimisest, kelmusest, vargusest või muust asjaolust, mis on seadnud või seab ohtu Rendifirma vara. Samuti on Rentnik kohustatud antud punktis nimetatud juhul viivitamatult teatama ka vastavalt politseid ja /või päästeteenistust. Lisaks peab Rentnik Rendifirmale edastama allkirjastatud seletuskirja, mis sisaldab temapoolset toimunu kirjeldust.

6.7 Juhul kui Rentnik ei toimi punkti 6.6 kohaselt, vastutab ta sellega Rendifirmale tekkinud kahjude eest täies ulatuses.

6.8 Liiklusõnnetuse korral, milles Rentnik pole süüdi, tuleb liiklusõnnetuses osalenud juhtidel täita nõuetekohaselt LE vorm nr.1 või kutsuda sündmuskohale politsei, et fikseerida liiklusõnnetus. Selle LE vorm nr.1 või politsei poolt koostatud sündmuskoha skeemi koopia mitte esitamisel Rendifirmale, on Rentnik täies ulatuses vastutav Rendifirmale tekitatud kahjude eest.

7. Rendifirma vastutus auto rikke korral

7.1. Rendifirma ei vastuta otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis võivad Rentnikule tuleneda sõiduki rikkest, avariist ja liiklusõnnetusest enne rendiperioodi või selle ajal ning kui seoses eelnevaga reis katkeb või viibib.

7.2 Võimalusel tagab Rendifirma lepingu punktis 7.1 nimetatud juhul asendusauto.

7.3 Kui rike tekib rendiperioodi ajal ja puudub Rentniku tahtlik või ettevaatamatu käitumine rikke tekkimises, võib Rentnik nõuda kuni 10 protsendilist hinnaalandust sõlmitud rendiperioodi eest, kui Rendifirmal puudub võimalus sõiduki asendamiseks teisega.

8.Andmete töötlemine

8.1 Lepingu allkirjastamisega lubab Rentnik oma isikuandmeid ning lepingust tulenevaid andmeid säilitada ja töödelda vastavalt Rendileandja vajadustele, mille hulka kuuluvad statistiline analüüs, krediidivõimekuse kontroll ning Rendileandja varade kaitse. Lepingu rikkumisel Rentniku poolt võib Rendileandja need andmed avalikustada ja saata edasi kolmandatele isikutele vastavalt vajadusest Rendileandjale tulenev kahju likvideerida või välistada kahju tulevikus.

8.2 Rentnik nõustub tema poolt Rendiauto OÜ-le avaldatud järgmiste isikuandmete: nimi, isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa, edastamisega Creditinfo Eesti AS-ile ning lubab loetletud andmete töötlemist krediidiotsuse langetamisel Creditinfo Eesti AS-i hallatavas maksehäireregistris. Creditinfo Eesti AS-ile Rentniku andmete edastamise õigus tekib, kui Rentnikul on täitmata käesolevast lepingust tulenev rahaline kohustus.

9. Muud tingimused

9.1 Käesoleva lepingu mistahes tingimuse rikkumise eest Rentniku poolt, on Rendifirmal õigus nõuda leppetrahvi 200 (kakssada) eurot, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti.

9.2 Kõik käesolevast lepingust tulenevad mistahes rahalised nõuded ja kohustused tuleb Rentnikul täita seitsme (7) päeva jooksul arvates Rendifirmalt vastavasisulise nõude saamisest.

9.3 Rendifirmal on õigus nõuda ja esitada Rentnikule käesolevast lepingust tulenev mistahes rahaline nõue kohe, kui nõude ulatus on selgunud.

9.4 Rahaliste nõuete kohest täitmist ei peata ega takista väärteo-, kriminaalasja-, ega kindlustusjuhtumi menetlemine.

9.5 Kui Rentnik ei nõustu Rendifirma poolt esitatud nõudega või selle suurusega, kohustub ta esitama Rendifirmale põhjendatud vastuväite 7 päeva jooksul. Kui Rentnik 7 päeva jooksul vastuväidet ei esita, loetakse, et ta on nõude ja selle suurusega nõustunud ja hilisemaid vastuväiteid enam ei arvestata.

9.6. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mitte saavutamisel Harju Maakohtus.

Autorent - Rendiauto logo

Asukoht

Vääna 3, Tallinn

Autorent - Rendiauto logo

Telefon

56 227 699

Autorent - Rendiauto logo

E-Post

info @ rendiauto.ee

Lahtioleku aeg

E-R 8:30-18

L ja P vastavalt broneeringutele

Muul ajal  vastavalt kokkuleppele

 

Rendiauto OÜ

Reg 16171229